Tenietgaan/opheffing Erfpacht

Erfpachtrechten kunnen op een aantal wijzen teniet gaan. EINDE LOOPTIJD ERFPACHTRECHT In de vestigingsakte van het erfpachtrecht kan ex artikel 5:86 BW bepaald worden dat deze een bepaalde looptijd heeft, bijvoorbeeld 30 jaar. Als het recht niet verlengd wordt, dan valt de eigendom van weer terug aan de grondeigenaar (ook wel bloot-eigenaar genoemd) VERMENGING Een […]

Ontstaan erfpacht

DOOR VESTIGING Het erfpachtrecht wordt gevestigd door het opmaken van een notariële akte die ingeschreven wordt in de daartoe bestemde registers. Dat kan een akte zijn waarbij de grondeigenaar aan de andere partij het erfpachtrecht verleent, maar kan ook een akte zijn, waarbij de grondeigenaar waarop deze grond levert aan de andere partij, doch onder […]

Wat is erfpacht?

ERFPACHT IS TIJDELIJKE EIGENDOM OF EIGENDOM ONDER VOORWAARDEN Het erfpachtrecht is een afgeleide van het eigendomsrecht, namelijk het recht dat de gebruiker de bevoegdheid geeft om een anders onroerende zaak te houden en te gebruiken. Doordat de wet de mogelijkheid biedt in de akte van vestiging de duur van het recht te beperken, kan daarmee […]