Logo Burenproblemen
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

JuistJust! Advocatuur & Advies
Versie 24 maart 2020

Algemene voorwaarden JuistJust! Advocatuur & Advies versie 10 oktober 2020

Artikel 1. Definities

JuistJust! Advocatuur & Advies           Eenmanszaak vertegenwoordigd door mr J.M.E. Hamming, KvK-nummer: 71216138, btw-nummer: NL001432389B66

Aanbod                                                   De opdracht komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan, in de zin van artikel 6:217 BW.

Overeenkomst                                        Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan.

Opdrachtgever/Cliënt                           Opdrachtgever/Cliënt is diegene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht.

Opdrachtnemer                                     JuistJust! Advocatuur & Advies

Partijen                                                   Opdrachtgever en opdrachtnemer


Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle aangenomen opdrachten, uitgebrachte offertes en overige aanbiedingen door JuistJust! Advocatuur & Advies (eenmanszaak), zijnde de opdrachtnemer, zijn de algemene voorwaarden van JuistJust! Advocatuur & Advies van toepassing. Dit geldt ongeacht of de opdrachtgever een natuurlijke persoon of rechtspersoon is.

Artikel 2.1. Aanvullende of vervolgopdrachten
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Artikel 2.2. Overige personen
Alle bedingen in deze voorwaarden zijn naast JuistJust! Advocatuur & Advies ook ten behoeve voor haar eventuele medewerkers, alsmede overige personen die door JuistJust! Advocatuur & Advies worden ingeschakeld, mede gemaakt.

Artikel 2.3 Nietigheid of vernietigbaarheid
In het geval een bepaling van de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bedingen in de algemene voorwaarden. Partijen zullen voor het nietige of vernietigde beding, een beding in plaats laten treden die aansluit bij de bedoeling die partijen hadden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 3. Aanbod
Een opdracht komt tot stand door de aanvaarding daarvan. Alle offertes, kostenbegrotingen en aanbiedingen van JuistJust! Advocatuur & Advies zijn tot de aanvaarding geheel vrijblijvend. De herroeping kan geschieden zolang de opdracht niet is aanvaard en evenmin een mededeling, houdende de aanvaarding is verzonden.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst/opdracht
JuistJust! Advocatuur & Advies werkt zowel op projectbasis (veelal gerechtelijke of administratieve procedures) als op basis van advieswerkzaamheden. Een opdracht tot advies kan overgaan in een opdracht voor het voeren van (verweer in) een procedure.

Artikel 4.1. Projectbasis
De overeenkomst komt tot stand door het aanvaarden van beide partijen van de overeenkomst tot opdracht. Dit geschiedt door middel van ondertekening van de opdrachtovereenkomst door beide partijen of door bevestiging van de opdrachtgever van de opdrachtbevestigingsbrief op een andere wijze, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend WhatsApp, per mail of betaling van een voorschot of een factuur door de opdrachtgever/ cliënt.

Artikel 4.2. Advieswerkzaamheden
De overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van de door JuistJust! Advocatuur & Advies gestuurde offerte/opdrachtbevestigingsbrief. Aanvaarding geschiedt door middel van ondertekening van de offerte/ opdrachtovereenkomst door beide partijen of door bevestiging van de opdrachtgever van de opdrachtbevestigingsbrief op een andere wijze, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend WhatsApp, per mail of betaling van een voorschot of een factuur door de opdrachtgever/cliënt.


Artikel 5. De uitvoering van de overeenkomst

5.1.      Informatievoorziening
De opdrachtgever/cliënt is verantwoordelijk voor de accuraatheid en volledigheid van alle informatie die relevant is voor (het correct uitvoeren van) de opdracht, zelfs als de informatie zich onder of bij derde partijen bevindt. Alle benodigde documenten, data, planning en/of overige informatie zullen tijdig aan JuistJust! Advocatuur & Advies verstrekt worden.

5.2.      Inspanningsverbintenis
JuistJust! Advocatuur & Advies werkt op basis van een inspanningsverbintenis, en niet op basis van een resultaatverbintenis. JuistJust! Advocatuur & Advies kan aldus niet gehouden worden tot het bereiken van een bepaald resultaat en/of een bepaalde uitkomst, behoudens voor zover uitdrukkelijk in de opdrachtbevestigingsbrief is overeengekomen.


Artikel 6. De inhoud van de overeenkomst/opdracht

6.1       Projectbasis
De inhoud van opdrachten op projectbasis wordt bepaald door de inhoud van de opdrachtbevestiging, eventueel aangevuld met een latere schriftelijke uitbreiding van de opdracht bevestigd door JuistJust! Advocatuur & Advies.

6.2.      Advieswerkzaamheden
De inhoud van de advieswerkzaamheden wordt bepaald zoals weergegeven in de op schrift gestelde offerte. Gezien de tegenwoordige stand van de communicatie kan een middels e-mail verzonden offerte gelijk worden gesteld aan een schriftelijk werk.

Artikel 7. Intellectuele Eigendomsrechten
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van JuistJust! Advocatuur & Advies, is het de opdrachtgever/cliënt buiten de reikwijdte van de opdracht niet toegestaan de bij de uitvoering van een opdracht vervaardigde stukken te (laten) verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Het auteursrecht op vervaardigde stukken en brieven blijft te allen tijde berusten bij JuistJust! Advocatuur & Advies.

Artikel 8. Tarief
JuistJust! Advocatuur & Advies hanteert afhankelijk van de opdracht normaliter twee soorten van tariefstelling, hierna genoemd, ‘tarief per uur’ en ‘fixed price’.

JuistJust! Advocatuur & Advies besluit ten alle tijde zelf welk tariefstelling zij hanteert voor de desbetreffende opdracht. JuistJust! Advocatuur & Advies wijst daarbij elke vorm van een arbeidsovereenkomst van de hand en treedt bij de tariefstelling op als een eenmanszaak.

Het is mogelijk dat de cliënt bij procedures voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt. JuistJust! Advocaat & Advies zal echter geen werkzaamheden op deze basis verrichten en verwijst voor meer informatie naar www.rvr.org. Desgewenst kunt u zich wensen tot een advocaat die wel op deze basis werkzaam is.

Artikel 8.1. Tarief per uur
JuistJust! Advocatuur & Advies hanteert, behoudens anders in de offerte of opdrachtbevestiging gecommuniceerd, een uurtarief van € 250,- exclusief btw. Honorarium en kosten worden maandelijks doorberekend aan de hand van de aan de zaak bestede tijd. De bestede tijd wordt geschreven in eenheden van 6 minuten.

Het uurtarief wordt telkens per 1 januari van elk jaar geïndexeerd met het loonindexcijfer dat wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen, is inclusief eventuele binnenlandse reiskosten binnen een straal van 50 km vanaf het adres van JuistJust! Advocatuur & Advies en overige in redelijkheid te maken kosten, zoals printwerkzaamheden in kleine oplage en telefoonkosten. Verblijfkosten, buitenlandse reiskosten, koerierskosten en kosten van aangetekende stukken en van eventuele derde deskundigen zijn niet in het tarief verdisconteerd en zullen aldus afzonderlijk gefactureerd worden aan de opdrachtgever. Datzelfde geldt voor de zogenaamde verschotten (deurwaarderskosten en/of griffierechten).

JuistJust! Advocatuur & Advies zal altijd voorafgaand aan de opdracht voor zover mogelijk een inschatting afgeven van het verwachte aantal uren aan de opdrachtgever/cliënt. Indien zulks niet mogelijk is, zal dat vooraf aangegeven worden. Bij elke maandelijkse declaratie zal een urenverantwoording worden verstrekt, waarop door de opdrachtgever/cliënt zelf het aantal uren kan worden bijgehouden. Bij een overschrijding van meer dan 25% van het van tevoren ingeschatte aantal uren zal JuistJust! Advocatuur & Advies de werkzaamheden staken en pas hervatten bij akkoord van de opdrachtgever, behoudens voor zover er sprake is van werkzaamheden die in het belang van de cliënt dringend moeten worden uitgevoerd om diens rechtspositie veilig te stellen.

Opdrachtgever/cliënt dient de urenverantwoording behorende bij de facturen  binnen 4 weken na verzending van de  factuur te controleren en daarover te  reclameren, op straffe van verval van het recht om hierover te klagen.

In het geval opdrachtgever/cliënt geen akkoord geeft voor het vervolgen van de werkzaamheden door JuistJust! Advocatuur & Advies, zal JuistJust! Advocatuur & Advies, indien mogelijk, eventueel de tot zover op schrift gestelde werkzaamheden overhandigen aan de opdrachtgever/cliënt. Opdrachtgever/cliënt kan onder geen beding JuistJust! Advocatuur & Advies aansprakelijk houden voor eventuele schade die voortvloeit uit ‘half’ afgeleverd werk.

Artikel 8.2. Tarief fixed price
JuistJust! Advocatuur & Advies kan voor bepaalde opdrachten een fixed price (ook wel fixed fee) hanteren. Een fixed price is een vastgesteld tarief dat voor de gehele opdracht geldt. Ook kan een stappenplan met telkens een fixed price per stap worden overeengekomen. In het geval een stap nog niet op 31 december betaald en/of uitgevoerd is, zal de prijs van de stap(pen) geïndexeerd worden met het loonindexcijfer dat wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen.

Artikel 9. Betaling
Tenzij anders afgesproken dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum in euro’s te geschieden zoals aangegeven op de factuur naar bankrekeningnummer: NL35 ABNA 0824 0093 04 ten name van JuistJust! Advocatuur & Advies. JuistJust! Advocatuur & Advies kan een aanbetaling van een bepaald percentage (voorschot) verlangen, alvorens zij zal overgaan tot uitvoering van de werkzaamheden. JuistJust! Advocatuur & Advies verzend digitale facturen naar het e-mail adres van opdrachtgever/cliënt via het programma www.factuursturen.nl. Indien opdrachtgever/cliënt van e-mailadres verandert dient hij dat onmiddellijk door te geven. Facturen verstuurd naar het oude e-mail adres worden geacht rechtsgeldig te zijn verstuurd en tijdig te zijn ontvangen door opdrachtgever/cliënt. Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek kan er ook met papieren factuur worden gedeclareerd.

Artikel 9.1. Debiteur
Zowel de opdrachtgever als de cliënt is gerechtigd tot betaling van de factuur. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel die opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van de factuur aan JuistJust! Advocatuur & Advies. Indien de cliënt btw-plichtig is, en de opdrachtgever niet, dient de cliënt in ieder geval de btw te voldoen.

Artikel 9.2. Niet tijdige betaling
Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn is betaald, is de opdrachtgever/cliënt -zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling nodig is- in verzuim en is hij over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is de opdrachtgever/cliënt gehouden tot betaling van 15% van de vordering ter vergoeding voor buitengerechtelijke kosten ter incasso. Indien een factuur niet tijdig is voldaan, is JuistJust! Advocatuur & Advies gerechtigd de werkzaamheden op te schorten. JuistJust! Advocatuur & Advies is eveneens bevoegd om in andere lopende zaken ten behoeve van de opdrachtgever/cliënt de werkzaamheden op te schorten. De opschorting van werkzaamheden vindt plaats met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voor schade die daardoor eventueel ontstaat.

Artikel 10. (Tussentijdse) beëindiging opdracht
JuistJust! Advocatuur & Advies kan de opdracht (tussentijds) beëindigen. Zie de artikelen 10.1 en 10.2.

Artikel 10.1. (tussentijdse) beëindiging project
De eventuele (tussentijdse) beëindiging van projectwerkzaamheden geschiedt uitdrukkelijk zoals bepaald is tussen partijen in de overeenkomst van opdracht.

Artikel 10.2. (tussentijdse) beëindiging advieswerkzaamheden
JuistJust! Advocatuur & Advies is te allen tijde bevoegd om een opdracht tussentijds of voortijdig te beëindigen in het geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht, zoals bijvoorbeeld in het geval van ziekte aan de kant van JuistJust! Advocatuur & Advies en/of bij overlijden of ziekte van een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.

Bij een tussentijdse of voortijdige beëindiging zal JuistJust! Advocatuur & Advies zich ten alle tijden inspannen om de opdracht over te dragen aan een geschikte vervanger.

JuistJust! Advocatuur & Advies is niet aansprakelijk voor het honorarium van deze vervanger. In het geval opdrachtgever/cliënt al is overgegaan tot betaling van de factuur van JuistJust! Advocatuur & Advies, zal de opdrachtgever daarvoor een creditfactuur ontvangen. Deze creditfactuur wordt berekend naar rato van de al gemaakte uren.

Indien de gehele factuur is betaald, zullen enkel de al gemaakte uren in berekening worden gebracht en volgt over het resterend een creditfactuur. Indien het eindadvies op schrift gesteld zou worden, wordt het tot dan al op schrift gestelde werk overhandigd aan de opdrachtgever/cliënt.

Artikel 10.3. voorbeelden situaties beëindiging advieswerkzaamheden
JuistJust! Advocatuur & Advies kan een opdracht tussentijds of voortijdig te beëindigen in onder andere, maar niet uitsluitend, onderstaande gevallen:

•          Het constateren van een tegenstrijdig belang met een andere cliënt van JuistJust! Advocatuur & Advies;

•          Het niet voldoen van een factuur binnen 4 weken na het vervallen daarvan (behoudens betalingsafspraken);

•          Het opzettelijk of schuldig verschaffen van onjuiste informatie betreffende de opdracht aan JuistJust! Advocatuur & Advies;

•          Een vertrouwensbreuk, waaronder mede wordt geschaard de situatie dat:

  • dringende adviezen van JuistJust! Advocatuur & Advies betreffende de aanpak van de zaak niet worden opgevolgd;
  • de opdrachtgever/cliënt JuistJust! Advocatuur & Advies aansprakelijk heeft gesteld.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
Ondanks dat JuistJust! Advocatuur & Advies naar haar kennis en kunde iedere opdracht uitermate zorgvuldig zal uitvoeren, kan JuistJust! Advocatuur & Advies geen zekerheden verschaffen in het uiteindelijke resultaat. Iedere aansprakelijkheid van JuistJust! Advocatuur & Advies is uitsluitend beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals onder andere (maar niet uitsluitend) gederfde winst en inkomsten, bedrijfsverliezen en bedrijfsstagnatie en overige gederfde op geld waardeerbare middelen, is uitdrukkelijk uitgesloten. JuistJust! Advocatuur & Advies is verzekerd bij De Goudse verzekeringen. De aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verstrekt. Indien en voor zover er geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering is de aansprakelijkheid van JuistJust! Advocatuur & Advies beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorarium/betaalde facturen gedeelte van de opdracht.

Artikel 12. Force majeure clause
JuistJust! Advocatuur & Advies is niet aansprakelijk voor het niet kunnen afronden van haar werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende schade in het geval van een zogenoemde ‘Force majeure’ oftewel onvoorziene omstandigheden (zie artikel 12.1). Dit geldt zowel voor de absolute onmogelijkheid als de relatieve onmogelijkheid. JuistJust! Advocatuur & Advies kan de uitvoering van de overeenkomst opschorten, wijzigen of beëindigen. JuistJust! Advocatuur & Advies is niet gehouden tot creditering van de factuur. JuistJust! Advocatuur & Advies zal uiteraard -indien afgesproken is dat de werkzaamheden als advies op schrift zouden worden gesteld- het tot dan op schrift gestelde overhandigen aan de opdrachtgever/cliënt. Tevens zal JuistJust! Advocatuur & Advies -waar mogelijk- de zaak overdragen aan een collega. JuistJust! Advocatuur & Advies is niet aansprakelijk voor het honorarium van deze collega.

Artikel 12.1 Lijst relevante gebeurtenissen en/of evenementen
1. Pandemieën of epidemieën en/of overige ziekte uitbraken op nationaal dan wel internationaal niveau;
2. Oorlogssituaties, onafhankelijk van het feit of op internationaal niveau de oorlog is erkend;
3.  Natuurrampen;
4.  Digitale oorlogvoering of het hacken van het digitale verkeer;
5. Bankencrisis en anderszins financiële crises zoals bijvoorbeeld beurshandel en verzekeringsmaatschappijen.
6. Uitvallen van internet en/of elektra netwerk(en) en/of postnetwerken op nationaal of internationaal niveau;
7.  Hongersnood;
8.  Ontoegankelijkheid van rechterlijke macht;
9. Isolatie dan wel beperking door nucleaire straling dan wel andere vorming van straling;
10. Aardbevingen zowel natuurlijk als door menselijk toedoen veroorzaakt;
11. Dijkdoorbraken;
12. Overstromingen;
13. Religieuze overmeesteringen en lokale oproer;
14. Werkstakingen die de uitvoering van de opdracht dermate bemoeilijken dan wel onmogelijk maken,
15. Overige onvoorzienbare rampscenario’s.

Artikel 13. Verjaring en vervaltermijn
Elke (rechts)vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden met de (mogelijke) schade en met JuistJust! Advocatuur & Advies haar (mogelijke) aansprakelijkheid daarvoor. Elke (rechts)vordering tot schadevergoeding die later dan een jaar na melding daarvan bij JuistJust! Advocatuur & Advies aanhangig wordt gemaakt is bovendien niet-ontvankelijk.

Artikel 14. Vrijwaring
De opdrachtgever/cliënt vrijwaart JuistJust! Advocatuur & Advies van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan JuistJust! Advocatuur & Advies toerekenbaar is.

Artikel 15. Wijzigen algemene voorwaarden
JuistJust! Advocatuur & Advies is bevoegd om deze algemene voorwaarden tijdens een lopende opdracht te wijzigen. Een wijziging zal uiteraard ten alle tijden aan cliënt kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn.

1e wijziging van deze algemene voorwaarden: 24 maart 2020 n.a.v. de COVID-19 pandemie.

2e wijziging van deze algemene voorwaarden: 10 oktober 2020.

Artikel 16. Privacy natuurlijke en rechtspersonen
De privacy van zowel natuurlijke als rechtspersonen is voor JuistJust! Advocatuur & Advies van belang. De wijze waarop JuistJust! Advocatuur & Advies omgaat met de privacy van natuurlijke personen en de daarbij, in het kader van de opdracht, te verwerken (bijzondere) persoonsgegeven kunnen worden nageslagen in de afzonderlijke Privacyverklaring.

Artikel 16.1 Verwerking (persoonlijke) gegevens en (gevoelige) bedrijfsgegevens
JuistJust! Advocatuur & Advies verplicht zich tot het zijn van een vertrouwenspersoon en zal daarbij uiterst vertrouwelijk omgaan met (gevoelige) bedrijfsgegevens. JuistJust! Advocatuur & Advies zal nimmer met derden, buiten de personen die benodigd zijn om de opdracht uit te kunnen voeren om en mits met toestemming van de opdrachtgever/cliënt, over de opdracht communiceren. JuistJust! Advocatuur & Advies kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onverhoopte schade die hieruit voortvloeit. Het bij de uitvoering van een opdracht gevormde dossier zal door JuistJust! Advocatuur & Advies gedurende maximaal 5 jaar digitaal worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd. Deze bewaartermijn dient ervoor zodat JuistJust! Advocatuur & Advies wettelijke bepalingen kan naleven.

Artikel 17. Geschillen
Geschillen zullen zoveel mogelijk onderhands worden beslecht. Indien de opdrachtgever of de cliënt klachten hebben en deze klacht niet door JuistJust! Advocatuur & Advies erkend wordt, kunnen zij zich met de klacht tot de lokale deken van de Orde van Advocaten wenden.

Artikel 17.1 Toepasselijk recht
Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer JuistJust! Advocatuur & Advies en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17.2 Bevoegde rechter
De rechtbank van het arrondissement waarbinnen JuistJust! Advocatuur & Advies zich bij het ontstaan van het geschil bij de KvK staat ingeschreven, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?