Ontstaan erfpacht

DOOR VESTIGING

Het erfpachtrecht wordt gevestigd door het opmaken van een notariële akte die ingeschreven wordt in de daartoe bestemde registers. Dat kan een akte zijn waarbij de grondeigenaar aan de andere partij het erfpachtrecht verleent, maar kan ook een akte zijn, waarbij de grondeigenaar waarop deze grond levert aan de andere partij, doch onder het voorbehoud van het erfpachtrecht.

Ook bij een landinrichting kan er een erfpachtrecht worden gevestigd. Dat is echter ook door middel van een notariële akte.

DOOR VERKRIJGENDE VERJARING

Een erfpachtrecht kan theoretisch ook door  verkrijgende verjaring tot stand komen. In de praktijk lijkt dat echter vrijwel onmogelijk te zijn, omdat niet duidelijk is hoe je bezit van erfpachtrecht zou kunnen pretenderen.

DOOR BEVRIJDENDE VERJARING

Indien er bij de vestiging van een erfpachtrecht iets mis is gegaan (een zogenaamd titelgebrek), zoals een notaris, die vergeten is de vestigingsakte in te schrijven in de registers van het kadaster, dan wordt het gebrekkige erfpachtrecht alsnog geheeld door de zogenaamde bevrijdende verjaring als de erfpachter dit recht 10 jaar te goeder trouw in zijn bezit heeft gehad.

Praat met just

maak direct een afspraak

Contact Form

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?