Logo Burenproblemen
Search
Close this search box.

Recht van opstal

Wanneer u een nieuw bouwproject start, is het belangrijk om te begrijpen welke eigendomsrechten en juridische aspecten hierbij komen kijken. Een van de belangrijkste concepten die u moet kennen, is het “Recht van Opstal“. In dit artikel zal ik dieper ingaan op het opstalrecht, de toepassingen ervan en de implicaties voor bouwprojecten. Ik zal ook enkele veelgestelde vragen beantwoorden om uw begrip verder te vergroten.

Recht van opstal: wat betekend het?

Het Recht van Opstal is een zakelijk recht dat een persoon het recht geeft om opstallen, zoals gebouwen of constructies, te hebben op andermans grond. Het geeft de opstalhouder het eigendomsrecht over de opstal, terwijl de eigenaar van de grond het eigendomsrecht behoudt over de grond zelf. Het Recht van Opstal wordt gevestigd door het opmaken van een notariële akte en het inschrijven daarvan in het daartoe bestemde register bij het Kadaster.

Stel u bent eigenaar van een perceel met huis en u wilt in het huis blijven wonen, maar denkt erover om de ondergrond te verkopen. Kan dat zomaar?

Om die vraag te kunnen beantwoorden, moet u eerst weten wat uw normale rechten zijn als u een perceeleigenaar bent met daarop een huis. Wat hoort allemaal bij het huis? Bent u wel eigenaar van de grond onder het huis? En hoe zit het met de dure planten die groeien in de tuin?

Recht van opstal
Recht van opstal - De verticale natrekkingsrecht

Recht van opstal toepassen

Bouwprojecten en het Opstalrecht

Het recht van opstal wordt vaak toegepast in bouwprojecten waarbij een gebouw of constructie op grond van een ander wordt opgericht. Het stelt projectontwikkelaars en investeerders in staat om gebouwen te realiseren zonder de grond zelf te bezitten. Dit kan voordelig zijn wanneer de grondeigenaar niet geïnteresseerd is in het ontwikkelen van het stuk grond, maar wel bereid is om anderen toe te staan erop te bouwen.

In de praktijk betekent dit dat een projectontwikkelaar bijvoorbeeld een leeg stuk grond kan huren van een eigenaar en daarop een appartementencomplex kan bouwen. Het gebouw wordt eigendom van de projectontwikkelaar, terwijl de eigenaar van de grond het eigendom behoudt over de grond zelf. Dit stelt beide partijen in staat om te profiteren van de situatie zonder dat de grondeigenaar zelf betrokken hoeft te zijn bij de ontwikkeling en bouw.

Een ander voorbeeld is een bedrijf dat een fabrieksgebouw nodig heeft voor zijn activiteiten. Als het bedrijf de grond niet wil kopen, kan het het opstalrecht verkrijgen om het gebouw op de grond van een ander te plaatsen. Dit geeft het bedrijf de mogelijkheid om een specifieke locatie te gebruiken zonder de volledige eigendom van de grond te verwerven.

Zakelijke constructies en het Opstalrecht

Naast bouwprojecten wordt het Recht van Opstal ook gebruikt financieringsconstructies. Bijvoorbeeld, een bedrijf kan het Recht van Opstal verkrijgen om een bedrijfsgebouw op een gehuurde grond te plaatsen. Dit biedt flexibiliteit aan bedrijven die behoefte hebben aan een fysieke locatie, maar geen eigenaar willen (of kunnen) zijn van de grond. De financieringslast is ook minder, omdat de grond , waarop het pand staat, niet aangekocht hoeft te worden. Ook bij particulieren kan dit instrument worden ingezet om betaalbare woningen op de markt te brengen. De gemeente blijft dan eigenaar van de ondergrond, zodat de eigenaren van de opstal minder hoeven te financieren.

Recht van opstal: vestigen

 • Notariële akte
  Het Recht van Opstal wordt vastgelegd middels een notariële akte. Deze akte bevat alle relevante informatie over het recht, inclusief de duur, de rechten en plichten van de betrokken partijen, en eventuele beperkingen of voorwaarden.
 • Inschrijving bij het kadaster
  Na het opstellen van de notariële akte moet het Recht van Opstal worden ingeschreven in het daartoe bestemde register bij het Kadaster. Deze inschrijving zorgt voor de juridische bekendheid en bescherming van het recht. Derden kunnen het openbare register immers raadplegen en worden derhalve geacht dit recht te kennen.
 • Duur van het recht van opstal
  Het Recht van Opstal kan voor een bepaalde duur worden gevestigd, zoals bijvoorbeeld 30, 50 of 99 jaar. De duur wordt vastgelegd in de notariële akte en wordt vooraf overeengekomen tussen de opstalhouder en de eigenaar van de grond. Soms bevat de akte ook een automatische verlenging voor een zekere periode na afloop van de eerste overeengekomen termijn.

Rechten en plichten van de opstalhouder en de eigenaar van de grond

Het Recht van Opstal brengt bepaalde rechten en plichten met zich mee voor zowel de opstalhouder als de eigenaar van de grond.

Rechten van de opstalhouder:
Als opstalhouder heeft u het recht om de opstal te hebben en te gebruiken volgens de voorwaarden en beperkingen, die zijn vastgelegd in de notariële akte. U kunt bijvoorbeeld het gebouw verhuren, verbouwen of verkopen, afhankelijk van de overeengekomen bepalingen.

Plichten van de opstalhouder:
Als opstalhouder bent u verantwoordelijk voor het onderhoud en de reparatie van de opstal. U dient ervoor te zorgen dat het gebouw in goede staat blijft verkeren en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast moet u eventuele huur- of vergoedingsverplichtingen (retributie) nakomen die zijn overeengekomen met de eigenaar van de grond.

Rechten van de eigenaar van de grond:
Als eigenaar van de grond behoudt u het eigendomsrecht over de grond zelf. U heeft het recht om de grond te gebruiken volgens de geldende bestemmingsplannen en wettelijke bepalingen, doch moet uiteraard wel rekening houden met het verleende opstalrecht. U kunt ook beperkingen opleggen aan de opstalhouder met betrekking tot het gebruik van de grond. Deze beperkingen moeten dan wel in de vestigingsakte geregeld zijn.

Plichten van de eigenaar van de grond:
Als eigenaar van de grond behoudt u het eigendomsrecht over de grond zelf. U heeft het recht om de grond te gebruiken volgens de geldende bestemmingsplannen en wettelijke bepalingen, doch moet uiteraard wel rekening houden met het verleende opstalrecht. U kunt ook beperkingen opleggen aan de opstalhouder met betrekking tot het gebruik van de grond. Deze beperkingen moeten dan wel in de vestigingsakte geregeld zijn.

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je dan recht hebt op een vrije advocaatkeuze?

Het einde van het opstalrecht

Het Recht van Opstal kan op verschillende manieren eindigen:

Opzegging

Een zelfstandig recht van opstal kan op verschillende manieren tot een einde komen. Een van deze manieren is opzegging. Het recht van opzegging is mogelijk, tenzij anders bepaald in de akte van vestiging. De eigenaar heeft het recht om op te zeggen wanneer de opstaller in gebreke blijft bij het betalen van de retributie of wanneer hij aanzienlijk tekortschiet in het nakomen van andere verplichtingen. Opzegging van het recht van opstal moet met in achtneming van minstens één jaar gebeuren, tenzij er sprake is van de omstandigheden zoals eerder vermeld. In dat geval is één maand voorafgaand aan de opzeggingsdatum voldoende.

Recht van opstal

Einde van door verloop van tijd

Daarnaast kan het einde van een zelfstandig recht van opstal worden ingeluid door het verstrijken van de overeengekomen duur. Indien het opstalrecht in de akte van vestiging voor een periode van dertig jaar is vastgelegd, eindigt het recht na dertig jaar. Echter, indien de opstaller de zaak op dat moment niet heeft ontruimd en de eigenaar niet kenbaar heeft gemaakt dat hij het recht als beëindigd beschouwt, blijft het recht van opstal van kracht. In een dergelijk geval kunnen beide partijen het recht alsnog  opzeggen zoals eerder beschreven.

Terugname bij beëindiging

Bij het tenietgaan van het recht van opstal heeft de opstaller het recht om de gebouwen, constructies en beplantingen te verwijderen, op voorwaarde dat hij deze heeft overgenomen van de eigenaar of ze vrijwillig heeft aangebracht. Hij dient echter de onroerende zaak (de grond) in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Indien hij de gebouwen, constructies en beplantingen niet verwijdert bij het einde van het recht van opstal, worden deze eigendom van de eigenaar van de grond op grond van het beginsel van verticale natrekking.

Beëindiging door de rechter

Tot slot kan het recht van opstal worden beëindigd door een rechtelijke uitspraak. Dit kan alleen plaatsvinden op basis van onvoorziene omstandigheden, maar wel pas wanneer het recht van opstal ouder is dan 25 jaar.

 

Recht van opstal FAQ

De kosten van het recht van opstal zijn afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de duur van het recht, de omvang van het recht en de locatie van de onroerende zaak. De kosten van een recht van opstal kunnen variëren van enkele honderden euro’s tot enkele duizenden euro’s per jaar.

De kosten van het recht van opstal worden in de meeste gevallen door de opstalgever betaald. De opstalgever kan de kosten van het recht van opstal op de opstaller verhalen, maar dit moet in de notariële akte worden vastgelegd.

Als je overweegt om een recht van opstal te vestigen, is het belangrijk om je te laten adviseren door een notaris. Een notaris kan je helpen bij de berekening van de kosten van het recht van opstal en kan je adviseren over de juridische gevolgen van het vestigen van een recht van opstal.

Een recht van opstal eindigt op verschillende manieren. De meest voorkomende manieren zijn:

 • Verloop van tijd
  Een recht van opstal kan voor een bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden gevestigd. Als een recht van opstal voor een bepaalde tijd is gevestigd, eindigt het recht van opstal automatisch aan het einde van die tijd.

 • Opzegging
  Een recht van opstal kan door de opstalgever of de opstaller worden opgezegd. De opzegging moet schriftelijk worden gedaan en moet ten minste een jaar voor het einde van het recht van opstal worden gedaan.
 • Verjaring
  Een recht van opstal kan verjaren. Verjaring is een rechtsfiguur die inhoudt dat een recht vervalt doordat het niet wordt uitgeoefend. Een recht van opstal verjaart door verloop van twintig jaar.

 • Natrekking
  Natrekking is een rechtsfiguur die inhoudt dat een zaak die op een andere zaak is gebouwd, wordt toegevoegd aan de andere zaak. Als een opstalrecht eindigt, worden de opstallen automatisch eigendom van de grondeigenaar.

 • Vernietiging
  Een recht van opstal kan worden vernietigd als het recht is gevestigd in strijd met de wet of als het recht is gevestigd door misbruik van bevoegdheid.

Hier zijn enkele nadelen van het recht van opstal:

 • Het kan duur zijn:
  De kosten van het vestigen van een recht van opstal kunnen hoog zijn, en deze kosten kunnen variëren afhankelijk van de waarde van de grond en de duur van het recht.
 • Het is niet voor iedereen beschikbaar:
  Een recht van opstal kan niet worden gevestigd op alle grond, en de grondeigenaar moet ermee instemmen om het recht te vestigen.
 • Het kan beperkt zijn:
  De opstalhouder heeft niet dezelfde rechten als een eigenaar van de grond, en het recht van opstal kan worden beëindigd door de grondeigenaar.
 • Het kan moeilijk zijn om te verkopen:
  Een recht van opstal kan moeilijker zijn om te verkopen dan een eigendom van de grond, en de opstalhouder kan mogelijk niet de volledige waarde van het recht van opstal opeisen.


Ondanks deze nadelen kan een recht van opstal een goede optie zijn voor mensen die een woning willen bouwen op grond die zij niet bezitten. Het is belangrijk om de voor- en nadelen van een recht van opstal zorgvuldig te overwegen voordat u een beslissing neemt.

Ja, het Recht van Opstal kan worden overgedragen aan een andere partij. Dit kan gebeuren door middel van een notariële akte waarin de overdracht van het recht wordt vastgelegd en inschrijving daarvan in de daartoe bestemde registers.

Het recht op vergoeding bij beëindiging van het Recht van Opstal kan afhankelijk zijn van de specifieke bepalingen in de notariële akte. In sommige gevallen kan de opstalhouder recht hebben op een vergoeding voor investeringen die zijn gedaan in het gebouw.

Nee, het recht van opstal kan niet zonder instemming van de opstalhouder worden beëindigd, tenzij dit is overeengekomen in de notariële akte. Beide partijen moeten akkoord gaan met de beëindiging van het recht. Als er een geschil ontstaat kan de rechter in specifieke omstandigheden het opstalrecht beëindigen of wijzigen.

Praat met just

maak direct een afspraak

Contact Form

Actueel

blog

Bouwen op de erfgrens
Erfdienstbaarheid

Bouwen op erfgrens

Bouwen op erfgrens – Bij het plannen van een bouwproject, zoals het bouwen van een schuur, aanbouw of uitbouw, kan het voorkomen dat je op

Lees verder »
Recht van opstal
Burenproblemen

Wijziging opstalrecht

WIJZIGING DOOR DE RECHTER Ingevolge artikel 5:97 lid 1 BW jo artikel 5:104 lid 2 BW kan de rechter op vordering van zowel de grondeigenaar

Lees verder »

Heb jij een rechtsbijstand verzekering?

Weet je dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze?