De grensoverschrijdende dakgoot of hemelwaterafvoer

Mag een dakgoot of hemelwaterafvoer van het huis van de buurman boven uw erf hangen? Een typisch advocatenantwoord is, dat hangt er van af. En dat antwoord is uiteraard juist. Maar er zijn verschillende scenario’s mogelijk. Ik loop deze hieronder kort langs. Recente overbouw Als de buurman de dakgoot of hemelwaterafvoer recent boven uw erf […]

Mandeligheid, over mandelige muren, bruggen en schuttingen

Burenrecht

Omdat Nederland zo’n klein en dichtbevolkt land is en er dicht op en tegen elkaar aan gebouwd wordt, is het bijna onontkoombaar dat er wettelijke regels zijn ten aanzien van gemeenschappelijke muren en dergelijke. Gemeenschappelijke onroerende zaken die tot gemeenschappelijk nut van de eigenaren van twee of meer erven dienen worden ‘mandelig’ genoemd. Mandeligheid door […]

Parkeren toegestaan bij recht van overpad?

Het is al geruime tijd een bekend gegeven dat een lezer, tijdens het bekijken van de layout van een pagina, afgeleid wordt door de tekstuele inhoud. Het belangrijke punt van het gebruik van Lorem Ipsum is dat het uit een min of meer normale verdeling van letters bestaat, in tegenstelling tot “Hier uw tekst, hier […]

Mag de buurman de weg met overpad afsluiten?

Regelmatig komt het voor dat een eigenaar van een dienend erf zijn steeg of de weg op zijn terrein afsluit, terwijl daar een erfdienstbaarheid van weg, overpad, reed, voet- en kruipad of een andere vorm van toegang op rust. De vraag is of dat mag. De Hoge Raad heeft zich in het verleden over deze vraag […]

Recht om over het buurperceel of perceel van een ander uit te wegen

Recht van overpad

In de volksmond wordt bij de mogelijkheid om over een andermans perceel heen te mogen gaan vaak gesproken over een ‘recht van overpad’. Dat recht is niet altijd een zakelijk recht in de vorm van een recht van erfdienstbaarheid. Er kan ook sprake zijn van een persoonlijk recht, een recht van noodweg of een zogenaamde buurweg. Hoewel […]

Het recht van noodweg

WAT IS EEN NOODWEG? Indien een eigenaar van een erf geen behoorlijke toegang heeft tot een openbare weg of een openbaar vaarwater en er geen sprake is van een erfdienstbaarheid van weg, een buurweg of persoonlijke toestemming van de eigenaar van een perceel om naar de openbare weg te komen , kan hij zich kunnen beroepen […]

Zonnepanelen van de buren op je dak

Zonnepanelen van een ‘0-op-de-meter’-woning Een bellende cliënt legde mij rond kerst de volgende casus voor. Hij had een rijtjeswoning gekocht in een nieuwbouwproject van een aannemer en projectontwikkelaar. De duurzaam gebouwde ‘0-op-de-meter’ woning zou voor de bouwvak worden opgeleverd en de cliënt was voorafgaande het tekenen van de koop- /aannemingsovereenkomst medegedeeld dat een deel van een […]

Wanneer is een conifeer een boom, een heester of een heg?

De wet kent in het burenrecht diverse bepalingen waarin het begrip boom of heester voorkomt. Onder andere in artikel 5:42 BW, waarin de zogenaamde verboden afstand van bomen en heesters tot de erfgrens is opgenomen. Gek genoeg worden die begrippen ‘boom’ en ‘heester’ in de wet niet nader gedefinieerd. Vooral bij coniferen levert dit vaak een discussie […]

Wijziging erfpacht

WIJZIGING DOOR DE RECHTER Ingevolge artikel 5:97 lid 1 BW kan de rechter op vordering van zowel de grondeigenaar als de erfpachter het erfpachtrecht wijzigen. De rechter komt er uiteraard alleen maar aan te pas als partijen geen overeenstemming over aanpassing kunnen bereiken. Partijen kunnen immers, als ze het eens zijn, altijd het erfpachtrecht via […]

Herstel van erfdienstbaarheid bij onvoorziene omstandigheden

WIJZIGING OP VORDERING EIGENAAR HEERSEND ERF Niet alleen de eigenaar van het dienende erf heeft de mogelijkheid om wijziging te vragen. Ook de eigenaar van het heersend erf kan de rechter ex artikel 5:80 BW aanpassing van de erfdienstbaarheid vragen, wanneer door onvoorziene omstandigheden de uitoefening daarvan blijvend of tijdelijk onmogelijk is geworden. Die mogelijkheid […]